شمارنده و شمارشگر

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”5″ bottom_padding=”5″ back_color=”color-lxmt” back_image=”73596″ back_position=”center top” parallax=”yes” overlay_alpha=”0″ gutter_size=”100″ column_width_percent=”100″ border_color=”color-gyho” border_style=”solid” shift_y=”0″ z_index=”0″ style=”inherited” css=”.vc_custom_1523701419828{border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 1px !important;}”][vc_column column_width_use_pixel=”yes” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” font_family=”font-762333″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″ column_width_pixel=”760″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”h1″ text_space=”fontspace-781688″ text_font=”font-762333″ text_transform=”capitalize” sub_lead=”yes” sub_reduced=”yes” text_align=”text-center” subheading=”جذب بازدید کنندگان بیشتر با شمارنده و شمارشگر.از همین امروز شروع کنید.”]شمارنده و شمارشگر[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row=”” row_height_percent=”30″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”12.456″ size=”h1″ font=”font-156269″ weight=”600″ text=”مشتریان راضی” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”78″ size=”h1″ font=”font-156269″ weight=”600″ text=”پروژه های نمونه کار” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”546″ size=”h1″ font=”font-156269″ weight=”600″ text=”لیوان قهوه” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”23.456″ size=”h1″ font=”font-156269″ weight=”600″ text=”خطوط کد” dimension=”h1″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”30″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”11298″ back_position=”center bottom” parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”90″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”100″ size=”h1″ font=”font-134980″ weight=”600″ text=”پروژه های به اتمام رسیده” suffix=”%” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”1.800″ size=”h1″ font=”font-134980″ weight=”600″ text=”پشتیبانی از تیکت” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”23.000″ size=”h1″ font=”font-134980″ weight=”600″ text=”ساعت کار” dimension=”h1″][/vc_column][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/4″][uncode_counter value=”2.500″ prefix=”$” size=”h1″ font=”font-134980″ weight=”600″ text=”شروع قیمت” dimension=”h1″][/vc_column][/vc_row][vc_row unlock_row=”” row_height_percent=”30″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ overlay_alpha=”100″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][uncode_countdown size=”fontsize-155944″ weight=”600″ text=”وب سایت جدید تحت توسعه است” bigger=”yes” date=”2030/05/20″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”30″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”4″ bottom_padding=”4″ back_color=”color-wayh” back_image=”11297″ back_position=”center center” parallax=”yes” overlay_color=”color-wayh” overlay_alpha=”90″ gutter_size=”100″ shift_y=”0″ style=”inherited”][vc_column column_width_percent=”100″ position_horizontal=”left” position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” style=”dark” overlay_alpha=”100″ gutter_size=”3″ medium_width=”0″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ zoom_width=”0″ zoom_height=”0″ width=”1/1″][uncode_countdown size=”h1″ weight=”600″ text=”آلبوم جدید در راه است” bigger=”yes” date=”2020/05/20″][/vc_column][/vc_row]